Algemene voorwaarden Cateraar

Laatst gewijzigd op 01-01-2020

Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op de relatie tussen Cateringconnect en haar Cateraar.

Definities
Aanbod: De door de Cateraar geleverde Dienst.
Aanvragen: Een door een Gebruiker ingevuld aanvraagformulier met daarin het verzoek een Offerte op te stellen.
Abonnement: De Overeenkomst tussen Cateringconnect en de Cateraar op grond waarvan de Cateraar gedurende een onbepaalde tijd en tegen het overeengekomen Abonnementsgeld de Service verricht zoals in de Overeenkomst gespecificeerd.
Betaalperiode: De periode waarover het verschuldigde abonnementsgeld door Cateraar per keer betaald dient te worden;
Cateringconnect: Cateringconnect V.O.F. handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Cateringconnect V.O.F.
Cateraar: Een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt.
Dienst: Het doorsturen van offerteaanvragen van de Gebruiker naar de relevante Cateraar.
Gebruikers: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Offerte aanvraagt via het Platform.
Informatie: de informatie van de Cateraar met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorg gebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.
Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Cateringconnect en de Cateraar die is gericht op de levering van producten of het verrichten van Dienst(en) door Cateringconnect ten behoeve van de Cateraar en tegen betaling van een daarvoor afgesproken vergoeding.
Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Cateringconnect en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Cateringconnect worden aangeboden aan de Cateraar, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van Aanvragen en deze verzenden naar de relevante Cateraar.

 

1. Hoofdvestiging

Beltmolen 65
8071 TL Nunspeet
KvK: 77216598
BTW-nr: NL860937367B01
Email: info@Cateringconnect.nl
Tel: +31 85 047 08 08

2. Toepasselijkheid

  1. Deze ‘Algemene Voorwaarden Cateraars’ zijn slechts van toepassing op de Service. Cateringconnect is niet verantwoordelijk voor enig gevolg na het uitvoeren van haar Dienst.
  2. Cateringconnect gaat door het uitvoeren van de Dienst geen enkele andere overeenkomst of verplichting aan met de Cateraar dan hetgeen is vastgelegd in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
  3. Op deze en andere overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

3. Abonnementsovereenkomst

  1. Iedere overeenkomst tussen Cateringconnect en een Cateraar die de Cateraar het recht geeft om, tegen betaling van het geldende abonnementstarief, gedurende de contractsduur de overeengekomen Dienst(en) te ontvangen.
  2. Een Overeenkomst kan binnen een bepaalde maand op ieder gewenst moment worden opgezegd. De overeenkomst eindigt per de eerste dag van de volgende maand.
  3. Een overeenkomst komt alleen tot stand na schriftelijke bevestiging van de Cateraar aan Cateringconnect.

4. Prijzen, tarieven en betalingsvoorwaarden 

  1. Alle door Cateringconnect gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Cateringconnect is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de Cateraar door te berekenen.
  2. Cateringconnect is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.
  3. Betaling moet zonder enige aftrek of verrekening geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, is er sprake van verzuim en is Cateringconnect gemachtigd om 1,5% rente per maand vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening in rekening te brengen, alsmede administratiekosten gelijk aan € 17,25. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100.
  4. De tarieven zijn te vinden op http://www.Cateringconnect.nl/tarieven.

5. Aanbod

  1. Cateringconnect publiceert de Cateraar op het Platform, overeenkomstig de door de Cateraar aangeleverde informatie. Cateringconnect aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod of de Informatie op het Platform.
  2. De Cateraar gebruikt geen verhoogd tarief voor aanvragen die via het Platform binnen komen.
  3. De Cateraar kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. De Cateraar is zelf verantwoordelijk om de Gebruiker hierover te informeren.
  4. Cateringconnect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.
  5. De Cateraar dient de Informatie aan een Gebruiker op een duidelijke wijze ondubbelzinnig te verstrekken.

6. De offerte aanvraag

  1. De aanvraag van een Offerte is volledig vrijblijvend voor de Gebruiker.
  2. De Cateraar is zelf verantwoordelijk voor het contact met de Gebruiker nadat zij een offerteaanvraag ontvangt.
  3. De Cateraar dient binnen 24 uur reactie te geven op de offerte aanvraag van de Gebruiker.
  4. Cateringconnect kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden na het wel of niet ontvangen van een offerteaanvraag van een Gebruiker. 

7. Reviews

  1. Cateringconnect biedt de mogelijkheid om Gebruikers reviews te laten plaatsen over de relevante Cateraar. De Cateraar verzend zelf uitnodigingen naar Gebruikers nadat zij een offerte aanvraag hebben geplaatst.
  2. Bij constatering van misbruik door een Cateraar van de reviews zal deze direct van het platform worden verwijderd.

8. Klachtenregeling

  1. Als de Cateraar een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Cateringconnect op het in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden Cateraar aangegeven contactadres.
  2. Nadat de klacht door Cateringconnect is ontvangen zal Cateringconnect zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Cateringconnect streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
  3. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Cateraar de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de cateraar (lid 1) of Cateringconnect (lid 2).
  4. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Cateringconnect sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Cateringconnect is info@Cateringconnect.nl

9. Slotregeling

  1. Wanneer de Cateraar de bepalingen uit deze algemene voorwaarden overtreed zal deze worden verwijderd van het platform zonder teruggaaf van reeds voldane betalingen.
  2. Cateringconnect behoudt zich het recht voor om de Cateraar van het Platform te verwijderen wanneer de Cateraar naar inzicht van Cateringconnect niet langer past bij het Platform.